banner_top
Aktualności
 
Change version
ACSA - Umowa Nabycia i Usług Wzajemnych
14.08.2014
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w ramach zakończenia misji ISAF podczas XV zmiany PKW jest rozliczenie użyczonego od USA sprzętu i mienia w ramach Umowy Nabycia i Usług Wzajemnych (ACSA – Acquisitionand Cross Service Agreement).
Umowa Nabycia i Usług Wzajemnych (ACSA- Acquisition and Cross Service Agreement) US-POL-02 została podpisana w dniu 3 grudnia 2012 r. i stanowi ona podstawę udzielenia wsparcia, które jest wykorzystywane podczas ćwiczeń organizowanych przez wojsko polskie na misjach poza granicami kraju. Umowa ta zapewnia wzajemne wsparcie logistyczne polskich i amerykańskich wojsk. W Afganistanie strona polska w ramach podpisanej umowy otrzymała wsparcie od strony amerykańskiej w obszarach dotyczących środków powszechnego użytku: żywności, wody, materiałów pędnych, konstrukcyjnych i środków medycznych. Ważnym elementem umowy było doposażenie polskiego kontyngentu w sprzęt łączności satelitarnej, urządzeń zakłócających oraz licznych pojazdów specjalych. Porozumienie pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, a rządem Polski o nabywaniu i świadczeniu usług wzajemnych umożliwia wykorzystanie sprzętu i mienia armii amerykańskiej w ramach wsparcia sojusznika na teatrze działań. Umowa ACSA obejmuje też zagadnienia związane z transportem z Polski do Afganistanu oraz zapewnia polskim żołnierzom realizację zadań związanych z zakończeniem misji ISAF w Afganistanie. Umożliwia również, utylizację i demilitaryzację zbędnego mienia, którego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki umowie podpisanej z Defense Logistics Agency w 2013 r.
Ewidencją, pozyskiwaniem, rozliczaniem i zdawaniem użyczonego sprzętu i mienia oraz rachunkami związanymi z funkcjonowaniem kontyngentu zajmuje się sekcja ACSA Narodowego Elementu Wsparcia (NSE). Sekcja ACSA jest wewnętrzną komórką kontyngentu i podlega bezpośrednio dowódcy NSE. Szefem sekcji ACSA jest major Janusz Baranowski, który w kraju pełni obowiązki zastępcy dowódcy 1 batalionu logistycznego w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Z sekcją ASCA ściśle współpracują żołnierze amerykańscy służący w polskim kontyngencie : kapitanowie Paul Mc Conkey i James Jr Simpson, starszy sierżant Donald Nance i sierżanci Rachel Ranew, Stacy Long. Sekcja współpracuje także z wieloma amerykańskimi pracownikami cywilnymi zajmującymi się realizacją umowy ACSA oraz usługami w bazie Bagram m.in. z Katrina Hensley, Marcia Murphy z Regional Command East ACSA Managers czy Pam Murphy pracującą w Business Analyst, DLA Finance oraz sekcją S-4 sztabu PKW.
Ponadto do zadań sekcji ACSA należy przekazywanie wybrakowanego lub zbędnego mienia do Defence Logistics Agency, gdzie jest ono poddawane demilitaryzacji i utylizacji. W przypadku mienia wybrakowanego, które podlega szczególnemu traktowaniu, utylizacja jest realizowana w piecach dwóch spalarni w bazie Bagram. Materiały niebezpieczne są natomiast przekazywane do Hazardous Material Place, gdzie zgodnie obowiązującymi w bazie Bagram normami amerykańskimi są zabezpieczane i niszczone w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska.
Do najważniejszych jednostek sprzętowych używanych przez polski kontyngent w ramach umowy ASCA należą pojazdy typu MRAP (odporne na wybuchy ładunków improwizowanych) z trałami przeciw minowymi, opancerzone ciężarówki, różnorodny sprzęt i systemy łączności, systemy zakłócające, wykrywacze min, skanery biometryczne do identyfikacji poszukiwanych ludzi czy agregaty prądotwórcze. Łączna liczba użyczonych jednostek sprzętowych w czasie trwania misji ISAF wynosiła ponad 700 sztuk. Obecnie w ramach czynności kończących misje ISAF trwa proces zwracania stronie amerykańskiej użyczonego sprzętu. „Umowa ACSA dawała duże możliwości odnośnie realizacji zadań przez PKW, nie tylko w zakresie możliwości pozyskania niezbędnego specjalistycznego sprzętu i mienia, które w większości przypadków nie występuje na wyposażeniu polskiej armii, ale także w postaci wielu usług czy konkretnych kontraktów na wykonanie określonych świadczeń. Dzięki ścisłej i bardzo dobrej współpracy ze stroną amerykańską opartej na wypracowanych wzajemnych relacjach, obecnie proces zdawania sprzętu przebiega nadzwyczaj sprawnie” - tak dotychczasowy przebieg procesu zdawania sprzętu i mienia ASCA ocenia szef sekcji major Janusz Baranowski.
Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: Archiwum XV zmiany PKW Afganistan
* * *
Fotogaleria:
fot. 6fot. 7fot. 1