banner_top
Projekty 2011
 
Change version
POLSKA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW PROWINCJI GHAZNI W 2011 r.

W 2011 r. na pomoc rozwojową dla mieszkańców prowincji Ghazni ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych zostało niemal 22,4 mln złotych. Specjaliści PRT zrealizowali na tę kwotę 33 projekty pomocowe. Większość z nich dotyczyła rozbudowy infrastruktury – dróg, mostów, systemu energetycznego, gospodarki wodnej i usług komunalnych. Część miała na celu wspieranie rozwoju społecznego – były to między innymi szkolenia zawodowe dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, kursy czytania, pisania, matematyki, krawiectwa i tkania dywanów, szkolenia z angielskiego i obsługi komputera dla pracowników administracji publicznej oraz wsparcie techniczne lokalnych mediów.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Ghazni. W związku z brakiem gospodarki ściekowej warunki sanitarne Ghazni są bardzo trudne. Ma to bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia mieszkańców. Nieczystości komunalne wylewane są wprost na ulice, do przydrożnych rynsztoków.. Jedyna w kraju funkcjonująca oczyszczalnia znajdowała się w Kabulu. Projekt był jedną z pierwszych tego typu inwestycji w Afganistanie , zapoczątkowano w tym regionie gospodarkę ściekową, która w przyszłości może rozbudować się o zbiorniki zbiorcze, a nawet system kanalizacji, odprowadzający ścieki bezpośrednio do oczyszczalni. Ponadto, celem, który został wprowadzony w trakcie realizacji projektu, było przeszkolenie personelu administracji Urzędu Miasta Ghazni z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyszłych pracowników oczyszczalni ścieków w zakresie obsługi obiektu.

Budowa składowiska odpadów dla miasta Ghazni. W ramach projektu wykonano składowisko odpadów komunalnych. Odpady palne są wykorzystywane do ogrzewania domostw zimą, pozostałe zalegały w mieście lub na jego obrzeżach. Po wybudowaniu składowiska i zakupie samochodów do wywozu odpadów, kontenerów oraz kompaktora miasto jest regularnie oczyszczane.

Tereny zielone nad rzeką Ghazni – etap II. Celem projektu było uporządkowanie obszaru leżącego po obu stronach rzeki Ghazni na odcinku od mostu Farokhy (na północy) do mostu na drodze Kabul - Kandahar (na południu) poprzez wykonanie drogi asfaltowej po zachodniej stronie rzeki i urządzenie na nim terenów zielonych (parku) wraz z regulacją kanałów wodnych oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci parkingów, toalet, łaźni miejskiej. Dzięki przeprowadzonym pracom na zaniedbanym obszarze w centrum miasta powstał teren rekreacyjny, z którego korzystać mogą mieszkańcy miasta Ghazni oraz przyjezdni.

Budowa mostu na rzece Saye Do Ab w m. Ghazni. Celem projektu było usprawnienie komunikacji drogowej na obwodnicy zachodniej miasta Ghazni, wybudowanej w ramach projektu PRT w roku 2009. Na tej drodze przez rzekę Saye Do Ab przebiegał most o szerokości jednego pasa ruchu. Realizacja projektu, polegała na wybudowaniu drugiego, równoległego do istniejącego, mostu o podobnych parametrach. Projekt umożliwia bezkolizyjny ruch pojazdów w obu kierunkach.

Modernizacja drogi do Returnee Town w m. Ghazni. Budowa głównego traktu łączącego Dzielnicę Repatriantów (Returnee Village) ze śródmieściem; jednego z elementów sieci najważniejszych dróg aglomeracji miejskiej Ghazni. W dzielnicy mieszkają osoby, które powróciły z emigracji (w większości z Iranu i Pakistanu), na którą udały się w czasie inwazji radzieckiej i rządów talibów. Władze prowincji przydzielają repatriantom działki budowlane, w dzielnicy nie ma jednak powierzchni usługowych. Dlatego mieszkańcy muszą szukać zatrudnienia w innych częściach miasta. Realizacja projektu zwiększyła płynność ruchu pojazdów i pieszych, poprawiła bezpieczeństwo komunikacyjne użytkowników tej drogi oraz estetykę okolicy. Kolejną korzyścią była poprawa warunków pracy drobnych przedsiębiorców, mających obecnie zakłady i sklepy wzdłuż tej ulicy. Teren przyległy do modernizowanej drogi stał się również atrakcyjniejszy dla kolejnych rzemieślników i sklepikarzy, co zwiększa szanse rozwoju handlu i usług w tym rejonie miasta.

Kurs informatyki oraz języka angielskiego dla pracowników administracji lokalnej w Ghazni. Projekt obejmował zorganizowanie kursu informatyki dla pracowników administracji i wymiaru sprawiedliwości prowincji Ghazni. Beneficjentami byli sędziowie i pracownicy sądu apelacyjnego, pracownicy prokuratury, urzędnicy departamentów: Sprawiedliwości, Rolnictwa, Granic i Plemion, Edukacji, Informacji i Kultury oraz dziennikarze – łącznie 120 osób. Zajęcia językowe były prowadzone od podstaw, kurs informatyki obejmował naukę obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows oraz pracę z pakietem Microsoft Office.

Zapora wodna w dolinie Tar Bulagh w dystrykcie Nawur. Rzeki dystryktu Nawur, podobnie jak całego Afganistanu są w większości sezonowe. Prowadzą wodę w okresie wiosennych roztopów oraz w miesiącach występowania opadów. Latem przepływ wód powierzchniowych zanika lub staje się bardzo mały, a w tym czasie woda jest niezbędna do nawadniania pól. Dla miejscowej ludności ważna jest możliwość retencji wód powierzchniowych w okresie przyboru i wykorzystanie zmagazynowanych zasobów w porze suchej.

Modernizacja bazaru we wsi Patoo w dystrykcie Jaghuri. Miejscowa ludność handlowała na nieutwardzonym bazarze, w związku z tym w okresie opadów i wiosennych roztopów bazar pokrywała warstwa błota. Ze środków przyznanych PRT powstała kamienna nawierzchnia, która umożliwia handel w czasie opadów i pozwala na poprawę higieny targowiska. Bazar stał się centrum egzystencji ludności w tym rejonie.

PROJEKTY PRT ZREALIZOWANE W ROKU 2011

1. Zapora wodna w dolinie Tar Bulagh
2. Budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Ghazni
3. Budowa drogi do District Center Nawur
4. Modernizacja bazaru we wsi Patoo
5. Modernizacja drogi do Returnee Town w mieście Ghazni
6. Tereny zielone nad rzeką Ghazni – etap II
7. Budowa składowiska odpadów dla miasta Ghazni
8. Solary dla szkoły w miejscowości Sanayee w dystrykcie Ghazni
9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe szkoły Deh Daulat w dystrykcie Khwajah’Omari
10. Hydroelektrownia dla miejscowości Sarto w Jaghurii
11. Solary dla szkoły w miejscowości Tawhidaabad w dystrykcie Ghazni
12. Szkolenie z zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla niepiśmiennych osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą
13. Szkolenie z zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą
14. Wsparcie techniczne lokalnego oddziału narodowej stacji telewizyjnej
15. Kurs języka angielskiego dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników departamentu sprawiedliwości
16. Kurs informatyki dla sędziów i pracowników administracji Sądu Apelacyjnego w Ghazni
17. Hydroelektrownia dla miejscowości Poul w dystrykcie Malistan
18. Wsparcie materiałowe tygodnika „Sanayee” i agencji prasowej „Bakhtar” w Ghazni
19. Budowa mostu na rzece Saye do Ab
20. Budowa dwóch mostów w dystrykcie Nawur
21. Modernizacja dróg wzdłuż rzeki Ghazni w centrum miasta Ghazni
22. Szkolenie z zakresu tkania dywanów dla mieszkanek dystryktu Khwajah’Omari
23. Szkolenie z nauki czytania, pisania i matematyki oraz krawiectwa dla mieszkańców dystryktu Gelan
24. Szkolenie zawodowe dla mężczyzn z dystryktu Muqer
25. Szkolenie z zakresu produkcji „noql” dla mieszkańców Khwajah’Omari
26. Budowa muru wokół budynku Urzędu Burmistrza miasta Ghazni
27. Doposażenie elektrowni miejskiej w mieście Ghazni
28. Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej w dystrykcie Ghazni
29. Zakup dwóch samochodów asenizacyjnych dla miasta Ghazni – wsparcie Urzędu Miasta w zarządzaniu i utylizacji ścieków i nieczystości komunalnych
30. Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor I
31. Zakup namiotów dla szkół w prowincji Ghazni
32. Centra szkoleniowe dla nauczycieli informatyki
33. Wyposażenie departamentów w prowincji Ghazni w kontenery biurowo – mieszkalne